EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig
Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

MEGATHERM: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ


A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül az


MEGATHERM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


(rövidített cégnév: MEGATHERM Kft.; székhely: 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 135.; cégjegyzékszám: 13 09 071461; adószám: 12098934-2-13; Telefonszám: 06-23-372-007; e-mail cím: info@megatherm.hu; honlap: http://www.megatherm.hu, a továbbiakban: MEGATHERM)

A MEGATHERM kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről.II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA


A MEGATHERM kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és elkötelezett az általa kezelt személyes adatok magas szintű védelme iránt. A MEGATHERM a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.

A MEGATHERM a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően, átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében.

A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért a MEGATHERM nem kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a MEGATHERM biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az adatkezelés jogalapja a MEGATHERM jogos érdeke, elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy a MEGATHERM adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. A MEGATHERM erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

A MEGATHERM az adatok helyességét nem ellenőrzi, ha olyan személyes adatokat kezel, melyeket az érintett adott meg. Az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A MEGATHERM 16. éven aluliak személyes adatait nem kezeli.

A MEGATHERM-nél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK


Amennyiben a MEGATHERM mást bíz meg személyes adatok kezelésével, minden esetben adatfeldolgozói megállapodás megkötésére kerül sor. A MEGATHERM kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A MEGATHERM személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

A MEGATHERM az alábbi feladatok ellátására vesz igénybe adatfeldolgozót:

1. A http://megatherm.hu, http://radiant.hu, http://webtherm.hu weboldalak (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése (Szőke Richárd egyéni vállalkozó – 2030 Érd, Fogoly u. 47.)

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés (Magyar Posta Zrt. – 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés (Trans-O-Flex Hungary Kft. 1239 Budapest Európa út 12.)

4. Vállalatirányítási rendszer, számlázás (Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - 6000 Kecskemét, Sörház u. 7.)

5. Google Analytics (Google Inc. 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA)

6. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, IrelandIV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


1. Cookie-k


a) Általános tudnivalók

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Explorer, Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


b) A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k

A MEGATHERM a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén cookie-kat helyezhet el. Ezek a honlap működéséhez elengedhetetlenek: szükség van rájuk a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása a MEGATHERM jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok címzettjei a MEGATHERM honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.


c) Egyéb cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). A MEGATHERM ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:

https://developers.google.com/.../cookie-usage

Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlap meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlap) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:

https://www.facebook.com/help/206635839404055?hc_location=ufi

Ezen túlmenően a MEGATHERM a Honlap meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek. Más cookie-k a Honlapot látogatójának weboldalon belüli kattintásairól, eltöltött idejéről gyűjtenek adatokat statisztikai céllal (pl. kedvezőbb termékelhelyezés biztosítása).

A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapot meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására.

Ezen adatokat a MEGATHERM harmadik féltől származó a cookie-k esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 6 hónapig kezeli.

Az adatok címzettjei a MEGATHERM honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.2. Honlap


a) A honlap látogatóinak adatai

A MEGATHERM csak a szükséges mértékben rögzíti a Honlapra látogató felhasználó személyes adatait, abból a célból, hogy a Honlap megfelelő megjelenését és működését biztosítsa. Ha az érintett meglátogatja a Honlap felületét, a MEGATHERM rendszere automatikusan rögzíti a látogató böngészője által megküldött adatok közül a következőket: az általa használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.

Az adatkezelés célja a honlap megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése, a jogosulatlan, vagy káros hozzáférések megakadályozása.

Az adatkezelés alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása a MEGATHERM jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek.

A személyes adatok kezelésére csak olyan ideig és mértékben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához és a jogszabályban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.

A MEGATHERM műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon keresztül küldött adatok illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek.


b) Üzenetküldés

A MEGATHERM részére a Honlapon külön erre a célra kialakított felületen üzenet küldhető. A MEGATHERM a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő személyes adatait (nevét és e-mail címét).

Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a MEGATHERM birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A MEGATHERM törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.


c) Regisztráció

A honlapon lehetőség van regisztrációra, mely során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a felhasználónak csak egyetlen alkalommal kelljen megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A regisztráció kapcsán végzett adatkezelés célja ezért a webáruházban történő vásárlás elősegítése, továbbá annak biztosítása, hogy a felhasználó nyomon kövesse aktuális és korábbi vásárlásait.

A regisztráció a vásárláshoz nem kötelező.

A regisztráció során megadott adatokat a MEGATHERM addig kezeli, amíg a Honlapot üzemelteti, vagy amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

A kezelt adatok a regisztráló személy felhasználóneve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

A regisztráló természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével a regisztráció véglegesítése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában a regisztráció nem fejezhető be, így személyes adat nem jut a MEGATHERM birtokába.

A MEGATHERM külön – opcionálisan kitöltendő - jelölőnégyzettel kéri a regisztráló hozzájárulását e-mail címe kezeléséhez hírlevél küldése céljára. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést ld. a Hírlevél pontban.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.


d) Adatok megadása vásárlás nélkül

A regisztrációt követően a felhasználónak lehetősége van a vásárláshoz szükséges adatok megadására (neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe).

Az adatok kezelésének célja a webáruházban való vásárlás megkönnyítése, mivel az adatok megadása esetén nem kell azokat minden vásárlás alkalmával újra megadni.

A regisztrált természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az adatai elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az adatok nem küldhetők el, így azok nem jutnak a MEGATHERM birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A MEGATHERM törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.

Az ilyen módon megadott adatokat a MEGATHERM addig kezeli, amíg a Honlapon webáruházat üzemeltet, vagy amíg a felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, és házhozszállítással foglalkozó munkavállalói vagy adatfeldolgozói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.


e) Ajánlatkérés

A Honlapon való vásárlás előtt külön felületen ajánlatot kérhet a felhasználó, melyhez regisztráció nem szükséges. Az ajánlatkérő személy adatait a MEGATHERM abból a célból kezeli, hogy vele a kapcsolatot felvegye, a konkrét megkeresésre ajánlatot adjon, és a szerződéskötés előtt tisztázandó kérdéseket tisztázza.

A kezelt személyes adatok az ajánlatkérő neve, e-mail címe és telefonszáma.

Az ajánlatkérő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az ajánlatkérés elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában a regisztráció nem fejezhető be, így személyes adat nem jut a MEGATHERM birtokába.

Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama az ajánlat alapján kötendő szerződés létrejötte, vagy az ajánlatadási folyamat egyértelmű lezárása. A MEGATHERM törli az adatokat, amennyiben az ajánlatkérést követő 3 hónapon belül szerződés nem jött létre, vagy ha az ajánlatkérő válaszából egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.


f) Hírlevél

A MEGATHERM az Üzenetküldés pontban rögzített módon üzenetet küldő, külön jelölőnégyzet útján hozzájárulást kér arra nézve, hogy e-mail címét hírlevél küldésére felhasználja.

A MEGATHERM ezen túlmenően a Honlapon külön felületet helyezett el a hírlevélre való feliratkozáshoz, ahol az érintett a Tájékoztató ismeretében e-mail címe megadásával, valamint az ott elhelyezett jelölőnégyzet kitöltése útján megadott hozzájárulásával iratkozhat fel.

A feliratkozás módjától függetlenül az érintett leiratkozhat a hírlevélről (visszavonhatja hozzájárulását), ha a hírlevél feliratkozásra szolgáló felületen megadja nevét és e-mail címét, melyre a hírlevelet kaja, és a leiratkozás gombra kattint. A hírlevéről való leiratkozás (hozzájárulás visszavonása) történhet a valamennyi hírlevél láblécében elhelyezett „Leiratkozás” gomb megnyomásával is, továbbá a MEGATHERM bármely elérhetőségére küldött nyilatkozattal.

A hírlevél küldéséhez kezelt személyes adat a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módok valamelyikén megadott hozzájárulása, célja pedig a MEGATHERM szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítése.

Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás megszűnésének idejéig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM ügyfélkapcsolatokkal és értékesítéssel foglalkozó munkavállalói.


g) Webáruház

A MEGATHERM termékeinek értékesítése céljából a Honlapon webáruházat működtet. A webáruházban való vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre.

A webáruházban történő vásárlás esetén a kezelt adatok a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe. A webáruházban bankkártyás fizetésre nincs lehetőség. Átutalással történő fizetés esetén a vásárló bankszámlaszámát is kezeli a MEGATHERM.

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, teljesítése, megszüntetése, az abból eredő követelések érvényesítése, a számlakiállítás, és a fizetés lebonyolítása. Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdésében rögzített jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A MEGATHERM számlázás céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdés jogcímén. Ezesetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)).

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az adózási, könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalók és adatfeldolgozók, és házhozszállítással foglalkozó munkavállalói vagy adatfeldolgozói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatai


A felvételre jelentkező munkavállalókról kezelhető személyes adatok: név; születési idő, hely; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; fénykép; telefonszám; e-mail cím; önéletrajz. A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, kapcsolatfelvétel és a munkaszerződés kötése.

Az érintettet tájékoztatni kell arról is, ha a MEGATHERM nem őt választotta az adott állásra. Amennyiben indokolt, ezen tájékoztatással egyidejűleg külön hozzájárulását kell kérni az önéletrajza és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok adatbázisban való tárolására, az esetleges későbbi álláslehetőségekről való tájékoztatás végett. A hozzájárulás megadása esetén ezek az adatok további 5 évig tárolhatók. A hosszabb idejű tárolás indoka, hogy bizonyos pozíciókban gyakori a munkaerő felvétele, vagy egyes esetekben (pl. nyugdíjazás) előre látható a pozíció jövőbeni megnyílása. Mind a jelentkezőknek, mind a MEGATHERMNEK érdeke, hogy erről a jelentkező tudomást szerezzen, és a pozíció mielőbb beöltésre kerüljön.

Minden más esetben a kezelt adatokat a felvételi eljárás lezárultakor, de legkésőbb az álláshirdetés hirdetőfelületről való eltávolítását követő három hónapon belül törölni kell.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a pályázó hozzájárulása.

Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak a MEGATHERM vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.4. Megkeresések


Amennyiben az érintett a MEGATHERM részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy a MEGATHERM a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogalapja a MEGATHERM jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtson.

Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A MEGATHERM törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha a MEGATHERM jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok a MEGATHERM e jogos érdekének megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.5. Szerződésekkel kapcsolatos adatok


A MEGATHERM a szerződések megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A MEGATHERM kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) is.

Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő.

Az adatok címzettjei minden esetben a MEGATHERM értékesítéssel, ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.6. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából


A MEGATHERM jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait is.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei a MEGATHERM vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL


1. Az érintett személyek jogai


Az érintetteket - személyes adataiknak a MEGATHERM általi kezelése kapcsán – az alábbi jogok illetik meg:

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog,
 • Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg,
 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya,
 • Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk),
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat a MEGATHERM-hez a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint jogai sérültek, vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 -1- 391-1400; Telefax: 06-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.2. A jogok részletes tartalma


Az érintett kérheti, hogy a MEGATHERM tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen Tájékoztató ezt a célt szolgálja. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell legalább a MEGATHERM és képviselője elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, a MEGATHERM vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen, adott esetben annak tényéről, hogy a MEGATHERM harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A MEGATHERM az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.


Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MEGATHERM korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a MEGATHERM ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a MEGATHERM-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MEGATHERM jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a MEGATHERM tájékoztatja az érintettet.


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MEGATHERM rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik 8adathordozhatósághoz való jog). E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

Ha a MEGATHERM a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MEGATHERM indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MEGATHERM indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a MEGATHERM pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat a MEGATHERM-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a MEGATHERM-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a MEGATHERM-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A MEGATHERM minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a MEGATHERM tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a MEGATHERM a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és a MEGATHERM közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát a MEGATHERM-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az előbbi esetekben a MEGATHERM köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a MEGATHERM részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.3. Az érintett kérelmének előterjesztése, a MEGATHERM intézkedései


Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul a MEGATHERM-hez, a MEGATHERM indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a MEGATHERM a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a MEGATHERM nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.